Polityka ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma KOMA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w

Słone, ul. Księżycowa 38

66-008 Świdnica


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres mailowy [email protected] lub adres pocztowy : PPUH KOMA Sp. z o.o.

Słone, ul. Księżycowa 38  

66-008 Świdnica


Pozyskanie danych i ich cel przetwarzania?

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • w związku z transakcjami w sklepie internetowym na stronie www.sklep.koma.zgora.pl – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Prowadzenia statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.    
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez KOMA Sp. z o.o. jedynie na podstawie posiadanych zgód.            Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.    
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez KOMA Sp. z o.o.  obowiązków wynikających z przepisów prawa) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
 • Zakładanie i zarządzanie Twoim kontem utworzonym w portalu www.sklep.koma.zgora.pl; zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych – art. 6 ust. 1 lit. a.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie ma takiego obowiązku. Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówień, a zatem brak podania tych danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Nam przeprowadzenie transakcji.

Odbiorcy danych?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany?

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 • W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.


Czas przechowywania danych?

 • Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach; Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • Dokumenty rozliczeniowe; Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Dokumenty związane z rękojmią; Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Dane dla celów marketingowych; W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu KOMA Sp. z o.o. – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego; Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Jakie masz prawa?

 • Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z KOMA Sp. z o.o.. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.